Preprints

Alessandro Casa, Charles Bouveyron, Elena Erosheva, Giovanna Menardi
Published 4/7/2021

Dongxia Wu, Liyao Gao, Xinyue Xiong, Matteo Chinazzi, Alessandro Vespignani, Yi-An Ma, Rose Yu
Published 2/12/2021

Yikun Zhang, Yen-Chi Chen
Published 1/25/2021

Serge Aleshin-Guendel, Mauricio Sadinle, Jon Wakefield
Published 1/22/2021

Vincent Roulet, Zaid Harchaoui
Published 12/31/2020

Shane Lubold, Arun G. Chandrasekhar, Tyler H. McCormick
Published 12/18/2020

David Kline, Zehang Li, Yue Chu, Jon Wakefield, William C. Miller, Abigail Norris Turner, Samuel J Clark
Published 11/17/2020

Zhengfan Wang, Miranda J. Fix, Lucia Hug, Anu Mishra, Danzhen You, Hannah Blencowe, Jon Wakefield, Leontine Alkema
Published 10/7/2020

Hongjian Shi, Mathias Drton, Fang Han
Published 8/26/2020

Brenda Betancourt, Juan Sosa, Abel Rodríguez
Published 8/23/2020

Wei Deng, Qi Feng, Liyao Gao, Faming Liang, Guang Lin
Published 8/12/2020