Preprints

Vincent Roulet, Zaid Harchaoui
Published 12/2/2021

Sijia Li, Alex Luedtke
Published 11/29/2021

Steven Wilkins-Reeves, Yen-Chi Chen, Kwun Chuen Gary Chan
Published 10/12/2021

Yuqi Gu, Elena A. Erosheva, Gongjun Xu, David B. Dunson
Published 9/23/2021

Zehang Richard Li, Jason Thomas, Eungang Choi, Tyler H. McCormick, Samuel J. Clark
Published 9/16/2021

Hongjian Shi, Mathias Drton, Fang Han
Published 8/15/2021

Shane Lubold, Bolun Liu, Tyler H. McCormick
Published 6/17/2021

Anna C. Neufeld, Lucy L. Gao, Daniela M. Witten
Published 6/14/2021

Ted Westling, Alex Luedtke, Peter Gilbert, Marco Carone
Published 6/11/2021

Mengjie Pan, Tyler H. McCormick, Bailey K. Fosdick
Published 6/8/2021

Zhen Miao, Weihao Kong, Ramya Korlakai Vinayak, Wei Sun, Fang Han
Published 6/5/2021

Alessandro Casa, Charles Bouveyron, Elena Erosheva, Giovanna Menardi
Published 4/7/2021

Dongxia Wu, Liyao Gao, Xinyue Xiong, Matteo Chinazzi, Alessandro Vespignani, Yi-An Ma, Rose Yu
Published 2/12/2021

Yikun Zhang, Yen-Chi Chen
Published 1/25/2021